تعرفه تبلیغات بنری
شرح تبلیغات بنر 240*120 تعرفه 1 ماهه
تبلیغات بنر 240*120 در تمامی صفحات (سایت لاو کده) 5,000 تومان
تبلیغات بنر 240*120 در تمامی صفحات (سایت تمپ کده) ---
شرح تبلیغات بنر 60*468 تعرفه 1 ماهه
تبلیغات بنر 60*468 در تمامی صفحات (سایت لاو کده) 5,000 تومان
تبلیغات بنر 60*468 در تمامی صفحات (انجمن لاو کده) ---
تبلیغات بنر 60*468 در تمامی صفحات (سایت تمپ کده) ---
شرح تبلیغات بنر 240*240 تعرفه 1 ماهه
تبلیغات بنر 240*240 در تمامی صفحات (سایت لاو کده) 8,000 تومان
تبلیغات بنر 240*240 در تمامی صفحات (سایت تمپ کده) ---
شرح تبلیغات بنر شناور گوشه ای 240*120 و 150*150 تعرفه 1 ماهه
تبلیغات بنر شناور گوشه ای در تمامی صفحات (سایت لاو کده) ---
تبلیغات بنر شناور گوشه ای در تمامی صفحات (انجمن لاو کده) ---
تبلیغات بنر شناور گوشه ای در تمامی صفحات (سایت تمپ کده) ---
شرح تبلیغات بنر 100*990 تعرفه 1 ماهه
تبلیغات بنر 100*990 در تمامی صفحات (سایت لاو کده) 10,000 تومان
تبلیغات بنر 100*990 در تمامی صفحات (انجمن لاو کده) ---
تبلیغات بنر 100*990 در تمامی صفحات (سایت تمپ کده) ---
طراح قالب : تمپ کده
با افتخار قدرت از : نت افراز